Đánh giá chức năng phần mềm

nam999's picture

Đánh giá chức năng phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành DDOC.

Comments

DDOC phần mềm quản lý văn bản trên Drupal

nam999's picture

Mời các bạn quan tâm tới phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc sử dụng thử nghiệm và cho ý kiến.
tải phần mềm tại :
http://nguonmo.vn
Phần mềm là 1 trong 7 phần mềm được Bộ TTTT hỗ trợ phát triển
http://mic.gov.vn/tintucsukien/tinhoatdongcuabo/Trang/7ph%E1%BA%A7nm%E1%...

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds: